Czynni uczestnicy Konferencji mają możliwość prezentacji swoich prac w formie posteru naukowego. Prace mogą być przygotowane zarówno na podstawie badań własnych Autora lub też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym.

Poster naukowy należy przygotować w języku polskim w formacie A1 w orientacji pionowej. Informacje na temat terminu sesji posterowej zostaną podane w harmonogramie Konferencje po zakończeniu rejestracji tematów.

Postery naukowe mogą mieć maksymalnie 3 autorów. Istnieje możliwość odstępstwa od ograniczenia maksymalnej liczby autorów, jednak po uprzednim zgłoszeniu faktu drogą mailową na adres kontakt@chromatograficzna.pl i uzyskaniu jednoznacznej aprobaty ze strony Komitetu Organizacyjnego.

Facebook